Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Glede na zadnje dostopne podatke so se izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji in EU zmanjšali, najverjetneje zaradi vpliva svetovne gospodarske krize

Slovenija mora vsako leto poročati Evropski komisiji in Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja o izpustih in ponorih toplogrednih plinov. Poročanje poteka v skladu z metodologijo IPCC. Podatke o gibanjih izpustov spremlja tako Evropska komisija kot številne druge organizacije, ki proučujejo vplive izpustov TGP na podnebne spremembe.
Objavljen: 22 04 2011
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: toplogredni plini izpusti Kjoto
Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/87_opis_10.htm
URL naslov: http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/87_opis_10...

V letu 2009 so bili slovenski izpusti toplogrednih plinov 19.339 kt CO2 ekv., kar je 4,4 % manj kot v izhodiščnem letu (1986). K izpustom TGP je največ prispeval CO2 (82,8 %), ki nastaja predvsem pri zgorevanju goriv. Sledil je metan (10,4 %), ki večinoma izvira iz ravnanja z odpadki in kmetijstva ter N2O (6,0 %), ki prav tako nastaja pri kmetijstvu, deloma pa tudi pri ravnanju z odpadnimi vodami. Zadnja leta je opazno naraščanje izpustov N2O tudi iz cestnega prometa. F-plini, med katere sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC-ji), perfluorirani ogljikovodiki (PFC-ji) in žveplov heksafluorid (SF6), so k izpustom TGP v letu 2006 prispevali 0,7 %.


Zaradi svetovne gospodarske krize in padca industrijske proizvodnje so bili izpusti TGP v letu 2009 kar za 9% nižji kot v letu 2008. Padec velja pripisati predvsem manjši rabi goriv v industriji ter procesnim izpustom. Zaradi zmanjšanja obsega tovornega prometa so bili posledično nižji tudi izpusti iz prometa. Podobno kot v Sloveniji so se v letu 2009 glede na leto 2008 zaradi svetovne gospodarske krize za 17,6 % zmanjšali tudi izpusti TGP v EU-27.


V skladu s Kjotskim protokolom mora Slovenija v obdobju 2008-2012 zmanjšati izpuste TGP za 8%. Pri tem lahko Slovenija uporablja ponore CO2 iz naslova povečevanja lesne biomase v gozdovih v višini 1,32 Tg. Izhodiščni izpusti za Slovenijo znašajo 20.354 kt CO2 ekv. V skladu z obveznostjo tako povprečni izpusti TGP v obdobju 2008-2012 ne bi smeli presegati 18.726 kiloton ekv. CO2.


Za potrebe prikaza gibanja izpustov TGP v prihodnosti so izračunane projekcije, ki se nanašajo na dva scenarija - scenarij z ukrepi ter scenarij z dodatnimi ukrepi.


Po projekciji z ukrepi se izpusti TGP do leta 2020 povečajo na 22.259 kt CO2 ekv, do leta 2030 pa zmanjšajo na 20.870 kt CO2 ekv. Povprečje izpustov v obdobju 2008-2012 tako znaša po projekciji z ukrepi 20.270 kt CO2 ekv (oziroma 19.955 kt CO2 ekv z uveljavljanjem ponorov) .


Po projekciji z dodatnimi ukrepi so izpusti TGP do leta 2020 18.748 kt CO2 ekv, leta 2030 pa 17.498 kt CO2 ekv. Tako so v obdobju 2008-2012 projekcije z dodatnimi ukrepi z 19.969 kt CO2 ekv (oziroma 18.654 kt CO2 ekv z uveljavljanjem ponorov), kar je za 1,5 % nižje od projekcij z ukrepi.


Za dostop do nacionalnih podatkov o izpustih TGP klikni TUKAJ.

Za dostop do nacionalnega poročila o evidencah izpustov TGP klikni TUKAJ.

Za dostop do poročila R Slovenije o izvajanju Kjotskega protokola klikni TUKAJ.

Za dostop do kazalca, kjer so v tabeli prikazani ukrepi iz naslova Kjotskega protokola klikni TUKAJ.

Please note that this story expired on 22.05.2012