Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Poročilo o okolju se pripravlja vsake štiri leta v skladu s 106. in 107. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006). Poročilo pripravi ministrstvo, pristojno za področje okolja, v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami. Sprejme ga Vlada RS, potrdi pa državni zbor.

Objavljen: 22 06 2010
Avtor: Natasa Kovac
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: stanje okolja, kazalci okolja, trajnostni razvoj
Vir:
URL naslov: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20...

Poročilo obravnava 13 tematskih področij okolja – Pritiski na okolje, Podnebne spremembe, Vode, Zrak, Tla, Hrup, Elektromagnetna sevanja, Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, Naravni viri in odpadki, Trajnostna potrošnja in proizvodnja, Upravljanje z morskim in obalnim okoljem, Sredstva okoljske politike ter Informacijski sistem okolja.

Posamezne teme so obravnavane z iskanjem odgovorov na naslednjih pet ključnih vprašanj:

1. Zakaj spremljamo tematiko?

2. Kakšno je stanje in razvoj na področju tematike?

3. Kakšni so razlogi za trenutno stanje?

4. Kako sta se odzvali slovenska država in družba?

5. Kako naprej?

Pri pripravi odgovorov na posamezna vprašanja se Poročilo opira na ugotovitve, ki izhajajo iz kazalcev okolja.

Please note that this story expired on 01.09.2010