arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Tools for biodiversity assessment

Prispevek je pripravila udeleženka delavnice Irena Nartnik
Objavljen: 17 03 2006
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: English
Pokritost ozemlja: Not applicable
Ključne besede: biodiverziteta, narava, okolje
Vir: Irena Nartnik
URL naslov:

Delavnica je potekala od 28. februarja do 2. marca 2006

Namen delavnice: EEA je leta 2005 objavila 5 – letno poročilo (3 indikatoji s področja biodiverzitete). Naslednje načrtujejo leta 2010 (podatki evropskih držav bi bili zbrani v predpisanem obsegu in obliki). Leta 2007 bo objavljeno vmesno, Beograjsko poročilo (takrat naj bi bili vidni tudi že prvi rezultati).

Na dvodnevnem seminarju smo bili seznanjeni s predvidenim potekom dela – kako se bodo zbirali indikatorji in v kakšni obliki naj bi bili vidni uporabnikom do leta 2010. Predstavili so nam podobne projekte, ki v Evropi že tečejo in orodja, ki olajšajo delo. Na dveh delavnicah smo ugotavljali, kakšne podatke imamo v posameznih državah, če so primerljivi s podatki o indikatorjih, ki se že prikazujejo na spletnih straneh EEA in kaj bi podatkom s spletnih strani EEA še lahko dodali.

Potek delavnice:

 1. Predstavitev poteka dela – zbiranje podatkov o indikatorjih do leta 2010. Cilji naj bi bili bolj kakovostni podatki in točno določena metoda. Sledila je predstavitev EU indikatorjev ter SEBI 2010.

 2. Predstavitev indikatorjev EEA, vključevanje indikatojev posameznih držav v mednarodna poročila. Predstavili so orodja EEA, ki so namenjena poročanju in izmenjavi informacij.

 3. Predstavitev indikatorja zavarovana območja. Predlagali so, da bi bil ta indikator nadomeščen z indikatorjem X/5 in SESITA. V ta sklop je sodila predstavitev baze CDDA (katere dele baze bi lahko uporabili za indikator zavarovana območja in kako) in analiza lanskoletnih podatkov posameznih držav (lansko slovensko poročilo je vsebovalo zelo dobre podatke o habitatnih tipih v zavarovanem območju), primeri prostorskih analiz in baze Natura 2000 (katere dele baze bi lahko uporabili za indikator, ki se nanaša na zavarovana območja in kako).

 4. Delavnica o indikatorjih (zavarovana območja). Poskušali smo odgovoriti na vprašanja: ali zavarovana območja pokrivajo vsa območja, pomembna za biotsko raznovrstnost (ali bi bilo treba vključiti še kakšno drugo kategorijo), učinkovitost upravljanja zavarovanih območij in kako bi lahko dopolnili Core set indikator (zavarovana območja).

 5. Predstavitev indikatorja (vrste). Predstavili so indikatorje (trendi določenih vrst) – rezultati in obeti za prihodnost. Predstavili pa so tudi indikatorje, ki se nanašajo na ogrožene vrste – rezultati in obeti za prihodnost (podatki se zbirajo za vsako skupino posebej, osnova so rdeči seznami: CBD, ERLI, PETBI). Problem nastane, ker so evropski indikatorji drugačni od indikatorjev posameznih držav.

 6. Delavnica o indikatorjih (vrste). Poskušali smo odgovoriti na vprašanji: kako izboljšati povezavo med evropskimi indikatorji in indikatorji posameznih držav z vidika poročanja o vrstah in kako bi lahko izboljšali Core set indikatorje, ki se nanašajo na vrste.

 7. Ekosistemske analize (kmetijska zemljišča, gozdovi in travišča).

 8. Predstavitev »Millenium Ecosystem Assessment for Europe« in koncepta ocene ekosistemov.

Sklepi:

 1. Rezultati delavnice, ki se nanaša na indikator (zavarovana območja). Države imajo »vrste in habitate« le delno pokrite z zavarovanimi območji. Za upravljanje zavarovanih območij so potrebni podatki monitoringov, ki jih potrebujemo, da vemo, kako se situacija spreminja. V Core set indikator bi lahko vključili več podatkov (npr. zakaj je bilo neko območje zavarovano, treba bi bilo poznati režime, ki veljajo na teh območjih, vključenih bi moralo biti več tipov zavarovanj, ne le tistih, ki jih zajema baza CDDA).

 2. Rezultati delavnice, ki se nanaša na indikator (vrste). Kako zagotoviti, da bi bile metodologije na nacionalnem nivoju primerljive z metodologijo EEA. Treba bi bilo podpreti razvoj indikatorjev držav, vendar bi morala EEA podati okvire, v katerih bi bili ti indikatorji pripravljeni. Podatke bi zajemali z rdečih seznamov in monitoringov (te podatke posamezne države že uporabljajo). Opozorili so tudi na EIONETovo programsko opremo za pripravo te naloge, ki jo nekatere države že uporabljajo za pridobivanje in distribucijo podatkov. Podprli smo predlog EEA, da posameznim državam vsako leto pošljejo opomnik za dopolnitev rdečih seznamov (države bi rdeče sezname dopolnile, če bi v tekočem letu prišlo do njihovih sprememb).

 3. EEA bo podpirala razvoj programske opreme (testirali jo bodo na podatkih).

 4. Core set indikatorji naj bi se povezali s SEBI. Države bi morale bolj pospešeno izvajati monitoringe. S tem bi lahko pridobile več podatkov.

Please note that this story expired on 16.04.2006

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti