Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Članek: Evidence in izračuni projekcij emisij toplogrednih plinov iz odpadkov

Poročilo z delavnice EEA v maju v Kopenhagnu
Objavljen: 27 07 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: toplogredni plini, odpadki, IPPC
Vir:
URL naslov:

Delavnica je bila osredotočena na primerjavo metodologij UNFCCC ter IPPC za pripravo emisijskih evidenc TGP (za UNFCCC) ter TGP podatkov za potrebe evropskega registra emisijskih podatkov - EPER (za IPPC), s poudarkom na emisijah TGP iz odpadkov. Namen delavnice je bil predvsem ugotavljanje razlik med IPPC ter UNFCCC metodologijo, cilj pa poenotenje poročanja po različnih metodologijah, s poudarkom na evidencah in projekcijah TGP iz odpadkov. Rezultat delavnice je bil skupen predlog metodoloških sprememb in izboljšav za poročanje po IPPC v letu 2006, pripravljen v sodelovanju med eksperti za pripravo evidenc TGP in EPER registra. Skupen predlog metodoloških sprememb vključuje: 1. pripravo priporočil, ki se nanašajo na ocenjevanje in poročanje emisij TGP iz odpadkov po UNFCCC ter Kjotskem protokolu, 2. pripravo priporočil, ki se nanašajo na projekcije emisij TGP iz odpadkov. Priporočila, vezana na ocenjevanje in poročanje emisij TGP iz odpadkov, se nanašajo na evidence TGP, na ocenjevalne parametre, na podatke EPER ter na skupne prihodnje aktivnosti glede poenotenja poročanja po različnih metodologijah. Evidence TGP je potrebno dopolniti z emisijskimi podatki, ki se nanašajo na kompostiranje organskih odpadkov ter poročanje le-teh uskladiti z različnimi poročevalskimi obveznostmi (UNFCCC, EPER, direktiva 1999/31/EC o odlagališčih odpadkov, uredba 2150/02 o statistiki odpadkov). Glede ocenjevalnih parametrov so bili podani predlogi za skupno uporabo konstant, kot je npr. MCH faktor, DOC vrednost, CH4 izkoristek ipd. Z vidika EPER je bilo podano priporočilo vodstvenima organoma UNFCCC ter EPER po zagotavljanju večje dostopnosti do podatkov, kar je še posebej pomembno zaradi možnosti izvedbe modeliranja. Podana je bila tudi zahteva po dogovoru o uporabi skupnega metodološkega izhodišča pri ocenjevanju emisij (UNFCCC – od zgoraj navzdol, EPER – od spodaj navzgor). Iz ugotovitev, podanih v priporočilih je razvidno, da bo potrebno pripraviti nove metapodatkovne opise za odpadke, ki bodo vključeni v ocenjevanje emisij, ter preveriti konsistentnost obstoječih definicij odpadkov po UNFCCC ter uredbi o statistiki podatkov. Poročanje podatkov se razvija predvsem v smeri poenotenja uporabe podatkov, ki se poročajo po direktivi 1999/31/EC o odlagališčih odpadkov za pripravo emisijskih evidenc TGP. Za pripravo emisijskih evidenc TGP, ki bodo vključevale tudi emisije iz odpadkov, bo potrebno preveriti poročanje energetskega sektorja, ki se navezuje na uporabo energije iz deponijskega plina in CH4, ki nastane pri anaerobni presnovi bio-odpadkov iz blata. Pomemben vir bodo tudi emisije iz naslova čiščenja odpadnih voda. Priporočila, ki se nanašajo na projekcije emisij TGP iz odpadkov, vključujejo potrebo po izvedbi večjega števila analiz (ter dogovoru o uporabi skupnih konstant) ter uporabi projekcij za pripravo okoljskih scenarijev (za potrebe okoljskega načrtovanja).
Povezava na dokumente

Please note that this story expired on 26.08.2005