arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Pomembnejši dogodki

Članek: Evidence in izračuni projekcij emisij toplogrednih plinov iz odpadkov

Poročilo z delavnice EEA v maju v Kopenhagnu
Objavljen: 27 07 2005
Avtor: Ni podatka
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: toplogredni plini, odpadki, IPPC
Vir:
URL naslov:

Delavnica je bila osredotočena na primerjavo metodologij UNFCCC ter IPPC za pripravo emisijskih evidenc TGP (za UNFCCC) ter TGP podatkov za potrebe evropskega registra emisijskih podatkov - EPER (za IPPC), s poudarkom na emisijah TGP iz odpadkov. Namen delavnice je bil predvsem ugotavljanje razlik med IPPC ter UNFCCC metodologijo, cilj pa poenotenje poročanja po različnih metodologijah, s poudarkom na evidencah in projekcijah TGP iz odpadkov. Rezultat delavnice je bil skupen predlog metodoloških sprememb in izboljšav za poročanje po IPPC v letu 2006, pripravljen v sodelovanju med eksperti za pripravo evidenc TGP in EPER registra. Skupen predlog metodoloških sprememb vključuje: 1. pripravo priporočil, ki se nanašajo na ocenjevanje in poročanje emisij TGP iz odpadkov po UNFCCC ter Kjotskem protokolu, 2. pripravo priporočil, ki se nanašajo na projekcije emisij TGP iz odpadkov. Priporočila, vezana na ocenjevanje in poročanje emisij TGP iz odpadkov, se nanašajo na evidence TGP, na ocenjevalne parametre, na podatke EPER ter na skupne prihodnje aktivnosti glede poenotenja poročanja po različnih metodologijah. Evidence TGP je potrebno dopolniti z emisijskimi podatki, ki se nanašajo na kompostiranje organskih odpadkov ter poročanje le-teh uskladiti z različnimi poročevalskimi obveznostmi (UNFCCC, EPER, direktiva 1999/31/EC o odlagališčih odpadkov, uredba 2150/02 o statistiki odpadkov). Glede ocenjevalnih parametrov so bili podani predlogi za skupno uporabo konstant, kot je npr. MCH faktor, DOC vrednost, CH4 izkoristek ipd. Z vidika EPER je bilo podano priporočilo vodstvenima organoma UNFCCC ter EPER po zagotavljanju večje dostopnosti do podatkov, kar je še posebej pomembno zaradi možnosti izvedbe modeliranja. Podana je bila tudi zahteva po dogovoru o uporabi skupnega metodološkega izhodišča pri ocenjevanju emisij (UNFCCC – od zgoraj navzdol, EPER – od spodaj navzgor). Iz ugotovitev, podanih v priporočilih je razvidno, da bo potrebno pripraviti nove metapodatkovne opise za odpadke, ki bodo vključeni v ocenjevanje emisij, ter preveriti konsistentnost obstoječih definicij odpadkov po UNFCCC ter uredbi o statistiki podatkov. Poročanje podatkov se razvija predvsem v smeri poenotenja uporabe podatkov, ki se poročajo po direktivi 1999/31/EC o odlagališčih odpadkov za pripravo emisijskih evidenc TGP. Za pripravo emisijskih evidenc TGP, ki bodo vključevale tudi emisije iz odpadkov, bo potrebno preveriti poročanje energetskega sektorja, ki se navezuje na uporabo energije iz deponijskega plina in CH4, ki nastane pri anaerobni presnovi bio-odpadkov iz blata. Pomemben vir bodo tudi emisije iz naslova čiščenja odpadnih voda. Priporočila, ki se nanašajo na projekcije emisij TGP iz odpadkov, vključujejo potrebo po izvedbi večjega števila analiz (ter dogovoru o uporabi skupnih konstant) ter uporabi projekcij za pripravo okoljskih scenarijev (za potrebe okoljskega načrtovanja).
Povezava na dokumente

Please note that this story expired on 26.08.2005

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti