Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Izdelki

Yihaw Folder Kazalci Kazalci okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje o okolju. Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, določeno lastnost ali razvoj kakega pojava in na takšen način na nekaj opozarjajo. Pomagajo nam izmeriti ali določiti količino različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Kazalci so pravzaprav na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki, s katerimi želimo povezati obstoječe podatke s cilji okoljske politike. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti, lahko kažejo ključne smeri razvoja.
Yihaw Folder Pokrovnost tal-CLC CORINE (COoRdinating of INformation on the Environment) je program za usklajevanje informacij o okolju, ki ga je leta 1985 sprejela Evropska unija z namenom določiti in smiselno razvrstiti pokrovnost tal ter izdelati kakovostno bazo podatkov. Podatki o pokrovnosti tal v kombinaciji z drugimi tematskimi podatki pomenijo nov kompleks informacij, ki so potrebne na področju kmetijstva, gozdarstva, regionalnega in prostorskega načrtovanje, inventarizacije naravnih virov, spremljanja okolja ter sprememb v njem. CORINE Land Cover program je razvit za oblikovanje konsistentnih in homogenih podatkov za celotno Evropsko unijo. Njegov obseg je razširjen tudi na druge evropske države, kjer je projekt ali zaključen ali pa v teku. Tako je rezultat projekta CORINE Land Cover Slovenije osvežena baza podatkov, ki je v skladu s primerljivimi bazami drugih evropskih držav.
Yihaw Folder Publikacije Publikacije na temo okolja so namenjene tako strokovni kot širši javnosti. Z različnih vidikov obravnavajo okoljsko problematiko in možne rešitve. Z ozaveščanjem javnosti, zagotavljanjem podpore odločevalcem v procesu odločanja, poznavanjem stanja, sprememb ter dejavnikov, ki vplivajo na negativne spremembe okolja pa pripomoremo k oblikovanju učinkovite okoljske politike ter pravočasnemu ukrepanju. Predstavljene so publikacije in Poročila o stanju okolja, ki smo jih izdali na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB 1, Uradni list RS, št. 39/2006; 106. člen) ter publikacije in poročila, ki jih izdaja Evropska agencija za okolje na podlagi podatkov, ki jih države poročamo po mednarodnih poročevalskih obveznostih.