Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Primeri uporabe CLC

Primeri uporabe v Sloveniji:
- za poročanje
Evropski agenciji za okolje: o vodah, pozidavi in prekrivanju tal, o stanju morja in obale,
Evropski komisiji: pri interkalibracijski vaji merilnih mest na površinskih vodotokih,
- za posodobitev mreže monitoringa kakovosti podzemnih voda,
- kot podlaga za izvajanje monitoringa tal,
- kot indikator pokrovnosti,
- kot osnovni sloj projekta Inspire,
- kot podlaga pri projektu Nopolu,
- kot podlaga za Naturo 2000.

Primeri uporabe v Evropi:
- modeliranje onesnaženosti tal v črnem trikotniku na nemško-češko-poljski tromeji
- ugotavljanje nevarnosti erozije prsti na Slovaškem,
- modeliranje koncentracije fosforja v rekah na Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji,
- razmejitev manj ugodnih kmetijskih površin na Poljskem,
- izdelava turistične karte Slovaške,
- ugotavljanje sprememb rabe pokrajine na Slovaškem.

Področja uporabe CLC v Evropi:
- prostorske analize,
- vrednotenje in ocenjevanje podatkov o pokrovnosti, rabi tal in kakovosti zemljišč,
- prikaz sprememb,
- analiza pokrajin,
- pokrajinski indikatorji,
- analiza vodotokov in rabe mokrišč,
- razvoj GIS za potrebe NATURA 2000 - ugotavljanje sprememb za potrebe določanja habitatov in ocen izpostavljenosti ranljivih območij,
- ocena CO2 emisij,
- podatki o pokrovnosti okrog merilnih postaj,
- nova dodelitev parametrov kakovosti zraka glede na podatke o pokrovnosti,
- vpliv transporta, odvzem zemljišč za potrebe prometa,
- vpliv na zavarovana območja.