Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Kazalci

Kazalci okolja so med najbolj uporabnimi orodji za poročanje o okolju. Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, določeno lastnost ali razvoj kakega pojava in na takšen način na nekaj opozarjajo. Pomagajo nam izmeriti ali določiti količino različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Kazalci so pravzaprav na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki, s katerimi želimo povezati obstoječe podatke s cilji okoljske politike. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti, lahko kažejo ključne smeri razvoja.

Yihaw Folder Sodelovanje študenti geografije - KOS V letu 2014 so se študenti geografije na drugi stopnji bolonjskega študija, pod mentorskim vodstvom dr. Barbare Lampič in usmerjanju Urške Kušar (ARSO), aktivno vključevali v delovanje Agencije RS za okolje in omrežja EIONET-SI na področju poročanja o stanju okolja – priprave okoljskih kazalcev in kart. Pripravili so pet vsebinsko zaokroženih elaboratov, katerih namen je interpretacija in predstavitev podatkov, preveritev novih podatkovnih in prostorskih slojev, priprava podlag za razvoj kazalcev oziroma nadgradnjo v sistemu Kazalci okolja v Sloveniji. Geografi, kot zelo pogosti uporabniki številnih podatkovnih baz, so se tako imeli priložnost še podrobneje seznaniti z možnostmi, ki jih sistem spremljanja stanja okolja na nacionalni (ARSO, ministrstvo in druge institucije) in mednarodni ravni (predvsem omrežje EIONET in Evropska agencija za okolje) nudi tako splošni kot strokovni javnosti. Istočasno pa so študenti lahko na inovativen način uporabili svoje znanje in surovim podatkom z različnimi primerjavami, izračuni, grafičnimi in kartografskimi prikazi, dali novo vrednost. V okviru našega raziskovanja so tako nastali trije elaborati, ki so se usmerili na pripravo gradiva za osvežitev oz. razvoj novih KOS. Pripravili so podrobno analizo rabe tal po vodnih telesih podzemne vode , ponovno preverili spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih , spopadli pa so se tudi z do sedaj še novo vsebino v sistemu KOS, kako vrednotiti in prikazati industrijo kot vir onesnaževanja . Druga skupina študentov se je lotila analize uporabnosti različnih prostorskih slojev; CORINE Land Cover (EEA) in Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (MKGP). Kot rezultat je nastal celovit elaborat , katerega dodatna vrednost je terenska preveritev določenih neskladij, ki so jih zaznali pri primerjavi obeh slojev. Tehnično in vsebinsko najtežji izziv pa je bil postavljen pred tretjo skupino študentov, ki so, na osnovi najnovejših dostopnih podatkov, pripravili gradivo za ažurirano verzijo sicer publikacije Okolje na dlani. Študenti so svoje delo tudi javno predstavili sodelavcem na ARSO, nekatera gradiva pa so v nekoliko dopolnjeni obliki že dobila mesto tudi v sistemu KOS.
Yihaw HTML Document Didaktična igra "S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji" Protko je živahen in radoveden mladič, ki se je rodil v Postojnski jami. Zanima ga vse okoli njega, še bolj pa svet tam zunaj jame. Mama mu mora ves čas pripovedovati o stvareh v tem svetu, o ljudeh, dogajanjih in drugih zanimivostih onkraj njegovih meja. Končno pa vendarle pride dan, ko se odloči sam pokukati izven domačega doma. Pridruži se mu tudi ti v zanimivem raziskovanju!
Yihaw HTML Document Environmental indicators 2003
Yihaw File Indikatorska priloga Poročila o stanju okolja 2001/02
Yihaw HTML Document KAZALCI OKOLJA 2003
Yihaw HTML Document KAZALCI OKOLJA 2005
Yihaw URL KOS - Kazalci okolja v Sloveniji / Environmental Indicators in Slovenia - Spletna predstavitev in publikacija
Yihaw URL Kazalci Evropske agencije za okolje
Yihaw URL Kazalci informacijske družbe v Sloveniji
Yihaw URL Projekt Osveževanje kmetijsko okoljskih kazalcev 2008 Povezava na gradivo, dostopno projektni skupini
Yihaw URL Temeljni kazalci eEurope+
Yihaw URL VODE v KAZALCI OKOLJA V SLOVENIJI 2008 Gradivo za osveževanje kazalcev dostopno delovni skupini