arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Publikacije

Novice: Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja, kot eno od orodij za spremljanje okolja, so v publikaciji, ki je na Agenciji RS za okolje izšla v mesecu juniju 2014, predstavljeni na način, ki omogoča lažjo predstavo o povezanosti okolja z družbo in gospodarstvom
Objavljeno: 08 07 2014
Avtor: barbara bernard vukadin
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: okolje, podnebne spremembe, voda, zrak, naravni viri, odpadki, bidiverziteta, narava, natura, zdravje, izpusti, bolezni, ukrepi, cilji, kazalci
Viri: ARSO
URL naslov: http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Kazalci okolja v ...

Kazalci so v publikaciji zbrani v petih poglavjih – zrak, podnebne spremembe, vode, površje in narava ter odpadki in viri. Povzeti so po kazalcih, ki jih vodimo v sistemu kazalcev okolja na Agenciji RS za okolje (kazalci.arso.gov.si).

S kazalci okolja spremljamo izvajanje ciljev veljavne okoljske zakonodaje. Zanesljive, ustrezne, točne in ciljno usmerjene informacije, predstavljene na dogovorjen način in s primerno dolgo časovno vrsto, so namreč ključne za odločanje in za upravljanje o okolju. Izbrane kazalce smo razvrstili v petdelni okvir presoje, ki je zelo poenostavljen povzetek prepletenih medsebojnih vplivov različnih dejavnikov. Gonilne sile gospodarskih in družbenih aktivnosti povzročajo obremenitve v okolju, posledica je slabše stanje kakovosti zraka, voda, tal, kar vpliva na zdravje ljudi in na ranljivost ekosistemov. Politika in družba se odzove, vpliva na spremembe gonilnih sil in opisani cikel se ponovi.

S kazalci, zbranimi v publikaciji, si lahko pomagamo pri odgovorih na vprašanja, kot so: Kakšen zrak dihamo?, Kaj vemo o podnebnih spremembah in kaj delamo, da bi zmanjšali vplive?, Ali imamo dovolj čiste vode? Kaj pokriva površje in ali je narava dovolj ohranjena?, So odpadki lahko viri?

Iz strokovnih komentarjev, ki dopolnjujejo grafičen prikaz posameznega kazalca lahko med drugim razberemo. kaj vse je bilo potrebno za doseganje ciljev zmanjšanja izpustov plinov, ki povzročajo zakisovanje ter evtrofikacijo; zakaj onesnaženost zraka z delci povzroča resno nevarnost za zdravje otrok, kako so podnebne spremembe povezane z okužbami kot je lymska borelioza; katere podzemne vode (največji vir pitne vode) so najbolj obremenjene z nitrati; kako čistimo komunalne odpadne vode; katere so prizadete živalske vrste, za katere obstaja nevarnost, da izumrejo, če se bo ogrožanje nadaljevalo; kakšno je izkoriščanje naravnih virov v Sloveniji ter koliko odpadkov recikliramo.

Govoriti o okolju, ko gospodarstvo po krizi, ki se je začela leta 2008 še vedno ni povsem okrevalo, se marsikomu ne zdi prioritetno. Vendar skupni nakopičeni učinki naših dejavnosti od prekomernega črpanja naravnih virov do izpustov različnih onesnaževal v tla, zrak in vodo, spodkopavajo naše zdravje ter vitalnost ekosistemov. Ker je to problem celotne Evrope, je Evropska unija sprejela Sedmi okoljski akcijski program, ki temelji na trditvi, da gospodarski napredek in blaginjo Evropejcev pogojuje zdravo in čisto okolje, v katerem živimo . Za dosego prednostnih tematskih ciljev Sedmega okoljskega akcijskega programa je med drugim ključno tudi znanje o okolju in dobra ozaveščenost ljudi. K slednjemu lahko pripomorejo tudi kazalci okolja.

S publikacijo Kazalci okolja v Sloveniji vas želimo še dodatno vzpodbuditi k uporabi kazalcev okolja za različne strokovne ter študijske namene. Namenjamo jo vsem, ki pri ravnanju z okoljem želite narediti korak naprej.

Novica poteče 07.08.2014

Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti