Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Novice: Kazalci okolja 2005

Poročilo Kazalci okolja je pripravljeno v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004). Agencija RS za okolje pripravlja kazalce okolja v skladu s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1). Publikacija izhaja vsake 2 leti. Obravnava 12 okoljskih tematik.

Objavljeno: 09 03 2007
Avtor: Albert Kolar
Jezik: Slovenian
Pokritost ozemlja: SLOVENIA
Ključne besede: kazalci, poročilo, okolje, Slovenija
Viri: ARSO
URL naslov: http://eionet-si.arso.gov.si/Podatki_in_informacije/F1084794869/F10935...AGENCIJA RS ZA OKOLJE JE IZDALA PUBLIKACIJO KAZALCI OKOLJA 2005

Zakaj publikacija kazalci okolja?
Družbena dejavnost je v današnjem času glavna gonilna sila sprememb v okolju. Da bi bolje razumeli na kakšen način ljudje vplivamo na okolje, kaj s tem povzročamo in kaj lahko storimo, da zmanjšamo negativne vplive, je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala zbirno publikacijo okoljskih kazalcev.

Kaj so kazalci?
Kazalci okolja so orodje za spremljanje fizikalnih, kemijskih, bioloških in družbenih pojavov v okolju v določenem časovnem okviru.

Zakaj kazalci?
Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti, kažejo ključne smeri razvoja pojava in so v pomoč pri opisovanju vzrokov in učinkov stanja v okolju. Omogočajo tudi spremljanje napredka in učinkovitosti okoljskih politik ter uspešnosti doseganja ciljev. Na ta način nudijo ustrezno podlago za boljše načrtovanje in upravljanje z okoljem.

Kakšno je slovensko okolje?
Kakovost rek se izboljšuje, vendar pa jih kmetijstvo, industrija in gospodinjstva še vedno prekomerno obremenjujejo z dušikovimi spojinami in fosforjem. V letu 2004 je kmetijstvo porabilo na hektar obdelovalnih površin 7,5 kg sredstev za varstvo rastlin in 129 kg rastlinskih hranil, kar je precej nad evropskim povprečjem.

Zmanjšali smo izpuste nevarnih snovi v zrak. Z izgradnjo razžvepljevalnih naprav v Termoelektrarni Šoštanj in uporabo čistejših goriv smo zmanjšali izpuste žveplovega dioksida v zrak za skoraj tri četrtine. Kljub temu bodo potrebni dodatni napori, da se približamo zadanim ciljnim vrednostim.

S prepovedjo uporabe snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, smo pripomogli k zaščiti plašča, ki nas varuje pred škodljivim sevanjem. Zaskrbljujoče pa je naraščanje cestnega prometa, ki je glavni vir izpustov predhodnikov ozona in pomemben vir toplogrednih plinov. Promet poleg energetskih virov, pomembno vpliva na kakovost zraka v mestih. Ta je prekomerno onesnažen z atmosferskimi delci (PM10), ki že v nizkih koncentracijah škodljivo vplivajo na zdravje ljudi.

Slovenci proizvedemo približno 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je v primerjavi z evropskim povprečjem 100 kg manj. Kljub vedno boljšim tehničnim možnostim za predelavo, pa je odlaganje še vedno najbolj razširjen način njihovega odstranjevanja.

Vas zanima tudi koliko imamo gozda in kakšno je njegovo stanje, kakšne so posledice podnebnih sprememb na Triglavski ledenik, kakšna je kakovost kopalnih voda, koliko energije proizvedemo iz obnovljivih virov, kaj so in koliko imamo ekošol, kakšen je odnos slovenske javnosti do okoljskih problemov? Odgovor poiščite v Kazalcih okolja 2005!

Kje lahko dobite publikacijo?
Tiskan izvod lahko brezplačno naročite po elektronski pošti: speu.arso@gov.si ali pisno na naslov:

Služba za poročanje
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana

Vabimo pa vas tudi na ogled spletne verzije kazalcev.

Novica poteče 08.05.2007