Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Kdo je EIONET-SI?

EIONET-SI predstavljajo politični predstavnik, državni koordinator, predstavnik v znanstvenem odboru, izvedenci v različnih ustanovah in organizacijah po Sloveniji ter koordinatorji za posamezne okoljske tematike.

Politični predstavnik sodeluje v upravnem odboru Evropske agencije za okolje. Upravni odbor sestavljajo po en predstavnik držav članic in dva predstavnika Komisije EU. Upravni odbor je med drugim zadolžen za sprejetje večletnega in letnega programa dela EEA, sprejetje in posredovanje letnega poročila o delu EEA Svetu EU, Evropskemu parlamentu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

Državni koordinator (NFP) usklajuje vse dejavnosti v omrežju EIONET med EEA in državnimi referenčnimi centri ter koordinatorji za posamezne tematike. Usklajuje izmenjavo podatkov, pregled prevodov in distribucijo poročil EEA, skrbi za obveščenost predstavnikov državnih referenčnih centrov o delavnicah za posamezne okoljske tematike ter nudi podporo izvajanju letnega delovnega programa EEA.

Predstavnik v znanstvenem odboru s predstavniki iz ostalih držav članic sodeluje pri naslednjih nalogah znanstvenega odbora: posredovanje mnenja na večletni in letni program agencije, mnenja pri zaposlovanju novega znanstvenega kadra na EEA ter nasveta ali mnenja na aktivnosti agencije na znanstvenem področju.

Državni referenčni centri (NRC) so institucije, v katerih imenovani eksperti pripravljajo poročila in sodelujejo z EEA ter Tematskimi centri EEA. Letno poročanje poteka v tako imenovanem Prednostnem toku podatkov, ki ga je vzpostavila EEA, ki po vsakem poročevalskem obdobju pripravi Poročilo o napredku držav. Vključenih je preko deset okoljskih tematik. Poročila so dostopna javnosti preko Centralnega odložišča poročil CDR.

Oseba za stike (PCP) je imenovana za koordinacijo zahtev in vabil EEA in Evropskih tematskih centrov (ETC) za obstoječe tematsko področje v Republiki Sloveniji ter za usklajevanje in posredovanje sporočil EEA ter evidenco o udeležbi imenovanih izvedencev iz Državnih referenčnih centrov na delavnicah EEA. Je vhodna točka v državi, kamor prihajajo informacije, ki jih pokriva to tematsko področje.