EIONET V SLOVENIJI
European Environment Information and Observation Network (EIONET) Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje

EIONET > EIONET V SLOVENIJI > OKOLJSKE TEMATIKE > AIRNET2ARSO > www > airnetosnova.htm

Storitve
Katalog podatkovnih virov
Besednjaki okoljskih in EU izrazov
Mednarodne porocevalske obveznosti Slovenije
Orodje za izmenjavo dokumentov v SLO
Orodje za izmenjavo dokumentov z EEA
Prilagodite si portal
Vsebina portala EIONET-SI
Urejanje portala za registrirane uporabnike
English version

Iskanje ?


AIRNET SLOVENIJA

Preberi pomembna opozorila-navodila !

Namesti ustrezen program za prikazovanje podatkov!

 

Pred vami je razvojna različica informacij o zraku v Sloveniji, zbranih v sistemu, ki smo ga poimenovali AIRNET-SI. Sistem je nastal v okviru projektne skupine EIONET-SI kot rezultat projekta "Vzpostavitev AIRNET-a v Sloveniji". 

AIRNET-SI je sistem agregiranih, preverjenih in logično povezanih informacij o kakovosti zraka v Sloveniji, ki izhajajo iz podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka, registrov ter drugih evidenc. Namen AIRNET-SI je olajšati dostop do podatkov in informacij, ki se uporabljajo za potrebe ocenjevanja stanja kakovosti zraka, za ocene vplivov klimatskih sprememb, za določanje kazalcev učinkovitosti izvajanja okoljske politike ter za potrebe mednarodne izmenjave podatkov, osnovane na ratificiranih mednarodnih sporazumih, protokolih ter zakonodajnih obveznostih Evropske unije. Zakonodajne podlage s področja upravljanja s kakovostjo zraka, ki se posredno ali neposredno navezujejo na predstavitev podatkov kakovosti zraka na spletu, so zajete v  evropski zakonodaji (direktive, odločbe).

Konceptualna izhodišča za razvoj sistema AIRNET-SI so podana v tehničnih priročnikih, ki jih je izdala Evropska agencija za okolje (European Environment Agency) s ciljem izgradnje Evropskega omrežja za monitoring kakovosti zraka pod skupnih imenom EUROAIRNET). Osnovni sistemski gradniki za EUROAIRNET vključujejo kriterije za izbor omrežij za vključitev v EUROAIRNET (Criteria for Euroairnet, PDF 381 KB), kriterije za klasifikacijo EUROAIRNET merilnih mest (Euroairnet Site Selection, PDF 245 KB) ter seznam izbranih območij ter merilnih mest za vključitev v EUROAIRNET sistem (Euroairnet Site Selection - Annex, PDF 256 KB).  Cilj EUROAIRNET-a ni samo sistem integriranih informacij o kakovosti zraka na spletu, temveč tudi možnosti aktivne udeležbe javnosti in stroke v procesu odločanja in povečanje učinkovitosti izvajanja politik na področju upravljanja kakovosti zraka.

Zasnovo za organizacijo vsebin AIRNET-SI predstavlja seznam kazalcev za spremljanje učinkovitosti izvajanja okoljskih politik, ki jih je po metodologiji DPSIR razvila Evropska agencija za okolje. Koncept DPSIR nudi osnovo za analizo skupnih okoljskih dejavnikov ter vključuje naslednje sestavine:

§        gonilne sile (Driving forces)

Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje. To so lahko npr. obseg gospodarskih, prometnih ali turističnih dejavnosti.

§         obremenitve (Pressures)

Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje, kot npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov.

§         stanje (State)

Stanje se nanaša na trenutno stanje in trende okolja kot npr. parametri kakovosti (raven onesnaženosti) zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost naravnih virov kot les ali sladka voda.

§        vplivi (Impacts)

Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih organizmov.

§         odzivi (Responses)

Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države, kot npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in posameznikov npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih.

Omenjenemu pet-delnem okviru DPSIR koncepta smo v AIRNET-SI sistemu dodali še področje splošnih vsebin (General), kjer predstavljamo osnovne podatke o merilnih mrežah, podatke o splošni teritorialni ureditvi ter meteoroloških parametrih, ki so v oporo pri izdelavi ocen ter vplivov onesnaženosti zraka.

Osnova sistema AIRNET-SI so kartografski in tabelarični prikazi. Z razvojem sistema bodo uporabnikom omogočene še dodatne informacije, ki se bodo postopoma dodajale in nadgrajevale obstoječe vsebine. Vsem uporabnikom, ki bi želeli pridobiti dodatne podatke s področja zraka (aktualne koncentracije onesnaževal v zunanjem zraku,  aktualna opozorila, obrazci, poročila idr.) priporočamo obisk spletne strani (Agencije RS za okolje).

Dodatni podatki o kakovosti zraka so na voljo tudi v:

 

   

Oblika digitalnega zapisa

 JPG

Tema / Theme:   DPSIR

SVG

XLS

DOC/PDF

SHP

 

S / G -

SPLOŠNO  /  GENERAL              

Mreža meteoroloških postaj

(428Kb)

(92Kb)

 

(16Kb)

 

Merilna mreža kakovosti zunanjega zraka in padavin

(402Kb)

(Kakovost zraka 17Kb)

(Padavine 17Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(912Kb)

(15Kb)

Povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961-1990        

Povprečna letna količina padavin v obdobju 1961-1990        

Občine

(958Kb)

(168Kb)

 

(1778Kb)

Upravne enote

(704Kb)

(277Kb)

 

(958Kb)

 

G / D -

GONILNE SILE  /  DRIVING FORCES

Večji emisijski  viri

(374Kb)

(36Kb)

 

(12Kb)

 

Emisije onesnaževal v zrak  iz industrijskih virov

 

(2.94Mb)

   

Naselja v Sloveniji

(3.46Mb)

   

 

 

Pokrovnost tal      

(8.3 Mb)

Kamninska sestava

(994Kb)

   

(936Kb)


Zavarovana območja narave

(827Kb)

   

(732Kb)

 

P / P -

OBREMENITVE  /  PRESSURES

 

Emisije SO2 po upravnih enotah

(703Kb)

(28Kb) 

 

(950Kb)

 

Emisije NO2 po upravnih enotah

(709Kb)

(28Kb) 

 

(950Kb)

 

Emisije snovi v zrak, razdeljene po glavnih kategorijah virov

 

(589Kb)

   

 

 

Ozonu škodljivih snovi

 

(147Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(36Kb)

 

 

Emisije toplogrednih plinov

 (626 Kb)
   
 

 S / S -

 STANJE  /  STATE

 

 

pH padavin

       

 

 

Stanje onesnaženost zraka po območjih - uvod

 

     

 

Stanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom (SO2) v Sloveniji

     

(433Kb)

 

Stanje onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO2) v Sloveniji

     

(434Kb)

 

Stanje onesnaženosti zraka z delci (PM) v Sloveniji

     

(434Kb)

 

Stanje onesnaženosti zraka s svincem (Pb) v Sloveniji

     

(434Kb)

 

Stanje onesnaženosti zraka z ogljikovim monoksidom (CO) v Sloveniji

     

(434Kb)

 

Stanje onesnaženosti zraka z benzenom v Sloveniji

     

(434Kb)

 

Število dni s prekoračenimi vrednostmi ozona

(358Kb)

  

(70Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(25Kb)

(18Kb)

 

Število dni s prekoračenimi vrednostmi SO2

(Dnevne 358Kb)

(Urne 358Kb)

  

(95Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(30Kb)

 

(36Kb)

 

Število dni s prekoračenimi vrednostmi PM10

(357Kb)

 

(73Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(27Kb) 

(18Kb)

 

Število dni s prekoračenimi vrednostmi NO2

(357Kb)

 

(68Kb)

ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format

(28Kb)

 

(18Kb)

 

Spremembe v velikosti ledenikov

       

 

 

 V / I -

VPLIVI  /  IMPACTS

 

Temperature (srednji letni odkloni)

 

(39Kb)

   

 

Dviganje gladine morja

 

(47Kb)

 

 

 

Dolžina vegetacijske dobe

(357Kb) 

(507Kb) 

 

(18Kb)

 

 O / R -

ODZIVI  /  RESPONSES

 

Državni načrt RS o razdelitvi pravic do emisije toplogrednih plinov za obdobje 2005 - 2007

   

(319 Kb)

 

 

Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji

   

(672 Kb)

 

 

Program GAW

   

(97 Kb)

 

 

Program EMEP

   

(80 Kb)

 

 

Sanacijski program TEŠ

       

 

              Program    Namesti

ICON DWF - AutoDESK Drawing WEB Free Format SVG - ADOBE SVG

(za IE 5.5 ali več)

SVG Zone    

 

Adobe SVG Viewer

ICON JPG - JPEG-JFIF Compliant Raster Graphic Format JPG - slikovni format
ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format DOC - Microsoft Office Document Format

MS Word 97/2000 Viewer

ICON XLS - Microsoft Office97 Spreadsheet Format XLS - Microsoft Office Spreadsheet Format

MS Excel 97/2000 Viewer

PDF - ADOBE Acrobat Reader

Get Adobe Reader logo

ICON SHP - ESRI spatial data format SHP - ESRI spatial data format


Komentarje in predloge pošljite predstavnici nacionalne točke za koordinacijo (DKS) za EEA v Sloveniji ali urednici portala.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Zadnja sprememba: 2004/06/29

Ogled strani v obliki, primerni za tiskanje..