Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

Stanje onesnaženosti zunanjega zraka v Sloveniji

Določitev stanja onesnaženosti zunanjega zraka pomeni razmejitev Slovenije na območja onesnaženosti in sicer glede na stopnjo onesnaženosti. Ocena stanja onesnaženosti vključuje onesnaženost zraka z SO2, NO2, delci (PM10), svincem, benzenom, ogljikovim monoksidom in ozonom. Za potrebe izdelave ocene onesnaženosti je Slovenija razdeljena na štiri območja, ki združujejo statistične enote ter na dve aglomeraciji - poseljena območja Ljubljana in Maribor (glej tabelo 1). Kriterij za razmejitev Slovenije so bile klimatske značilnosti, metodologija za emisijske evidence in katastre ter stanje onesnaženosti. Posebej so obravnavana poseljena območja, ker tako zahteva zakonodaja.

Tabela 1: Območja onesnaženosti zunanjega zraka

Območje Združene statistične enote / Poseljeno območje
SI1 Pomurska in Podravska brez območja mesta Maribor
SI2 Koroška, Savinjska, Zasavska in Spodnjesavska
  Gorenjska, Osrednjeslovenska in Jugovzhodna Slovenija brez območja mesta Ljubljana
SI4 Goriška, Notranjsko - kraška, Obalno - kraška
SIL Območje mesta Ljubljana
SIM Območje mesta Maribor

 

Posamezna območja so prikazana na sliki 1.

 

Glede na kakovost zraka so bila območja razdeljena na 5 razredov in 3 stopnje onesnaženosti (glej tabelo 2). Pri tem 3. stopnja pomeni manjšo onesnaženost kot 1. stopnja.

Tabela 2:

Razred Raven koncentracije Stopnja onesnaženosti
1 Presežena mejna vrednost+sprejemljivo preseganje I
2 Med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo II
3 Med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo III
4 Med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja III
5

Pod spodnjim pragom ocenjevanja

III

Opomba k tabeli 2:

Vir: Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 52/02.

 

Kakovost zraka po posameznih območjih je bila ocenjena po zgoraj definiranih razredih:

Območje SO2 NO2 PM10 Pb CO benzen
SI1 5 2 2 5 5 5
SI2 1 2 2 5 5 5
SI3 5 2 2 5 5 5
SI4 5 2 2 5 5 5
SIL 4 2 2 5 5 4
SIM 5 2 2

5

5

4

Onesnaženost zraka je majhna pri ogljikovem monoksidu, svincu in benzenu. I. stopnjo onesnaženosti dosegajo izmerjene koncentracije v SI2 območju, kjer so največji viri (TEš, TET in tovarna celuloze Krško). Koncentracije dušikovih oksidov in delcev (PM10) ne presegajo mejnih vrednosti.

Vir: Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Ljubljana: MOPE-ARSO, marec 2003.