arso | mop | eionet | eea | English
IŠČI: 
    
Eionet-SI
 Kaj je EIONET-SI?
 Kdo je EIONET-SI?
 Pogosta vprašanja
 Vsebina portala
 Projekti
Izdelki
 Kazalci
 Publikacije
 Pokrovnost tal-CLC
Storitve EIONET-SI
 CIRCA-SI
 KPV
 SOkol - Slike o okolju
 Besednjaki
 Copernicus (GMES)-SI
Storitve EIONET
 CDR
 CDR - Kdo ima dostop?
 CIRCA-EEA (arhiv)
 CR - Register vsebin
 DD - Podatkovni slovar
 EIONET Forum
 Eionet Helpdesk
 Okoljske tematike EEA
 ROD
 6 ETC
 Mednarodno poročanje
 Spletišča NFP
 Zanimiva spletišča EEA
Za otroke in mladino
 Cevkovo mesto
 Ekošola
 FuturEnergia
 Honoloko
 IOI Kids
 Kako varčevati z energijo?
 Kdo se oglaša?
 Mavričniki
 Mladi za okolje
 Modri Jan
 Ozzy ozon
 Planet Zemlja
 Prebujena generacija:
 Primavoda
 Projekt aktivno učenje
 Protko
 Zmajček Jami v podzemni jami
 Neprevedene tuje strani
Povezave
 Mednarodne
 V Sloveniji
 Zakonodaja
 Kazalci drugih držav
 Kazalci v Sloveniji
 Ozaveščanje
 Registri
 Trajnostni razvoj
 Video posnetki narave
 Zgledi skrbi za okolje
Arhiv
 Novice
 Kazalci
 Publikacije
Domov Dokumenti GIS zrak stanje

Stanje onesnaženosti zunanjega zraka v Sloveniji

Določitev stanja onesnaženosti zunanjega zraka pomeni razmejitev Slovenije na območja onesnaženosti in sicer glede na stopnjo onesnaženosti. Ocena stanja onesnaženosti vključuje onesnaženost zraka z SO2, NO2, delci (PM10), svincem, benzenom, ogljikovim monoksidom in ozonom. Za potrebe izdelave ocene onesnaženosti je Slovenija razdeljena na štiri območja, ki združujejo statistične enote ter na dve aglomeraciji - poseljena območja Ljubljana in Maribor (glej tabelo 1). Kriterij za razmejitev Slovenije so bile klimatske značilnosti, metodologija za emisijske evidence in katastre ter stanje onesnaženosti. Posebej so obravnavana poseljena območja, ker tako zahteva zakonodaja.

Tabela 1: Območja onesnaženosti zunanjega zraka

Območje Združene statistične enote / Poseljeno območje
SI1 Pomurska in Podravska brez območja mesta Maribor
SI2 Koroška, Savinjska, Zasavska in Spodnjesavska
  Gorenjska, Osrednjeslovenska in Jugovzhodna Slovenija brez območja mesta Ljubljana
SI4 Goriška, Notranjsko - kraška, Obalno - kraška
SIL Območje mesta Ljubljana
SIM Območje mesta Maribor

 

Posamezna območja so prikazana na sliki 1.

 

Glede na kakovost zraka so bila območja razdeljena na 5 razredov in 3 stopnje onesnaženosti (glej tabelo 2). Pri tem 3. stopnja pomeni manjšo onesnaženost kot 1. stopnja.

Tabela 2:

Razred Raven koncentracije Stopnja onesnaženosti
1 Presežena mejna vrednost+sprejemljivo preseganje I
2 Med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo II
3 Med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo III
4 Med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja III
5

Pod spodnjim pragom ocenjevanja

III

Opomba k tabeli 2:

  • Mejna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, ki ne sme biti presežena oz. mora biti v določenem roku dosežena, če jo dejanska raven onesnaženosti presega.

  • <>Sprejemljivo preseganje je v odstotkih izražena vrednost, za katero lahko raven onesnaženosti v časovno omejenem obdobju presega mejno vrednost.
  • Zgornji ocenjevalni prag je predpisana raven onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporablja kombinacija meritev in modelnih izračunov ter drugih metod ocenjevanja.

  • Spodnji ocenjevalni prag je predpisana raven onesnaženosti, pod katero se za ocenjevanje onesnaženosti lahko uporablja zgolj modelni izračun in druge metode ocenjevanja.

Vir: Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 52/02.

 

Kakovost zraka po posameznih območjih je bila ocenjena po zgoraj definiranih razredih:

Območje SO2 NO2 PM10 Pb CO benzen
SI1 5 2 2 5 5 5
SI2 1 2 2 5 5 5
SI3 5 2 2 5 5 5
SI4 5 2 2 5 5 5
SIL 4 2 2 5 5 4
SIM 5 2 2

5

5

4

Onesnaženost zraka je majhna pri ogljikovem monoksidu, svincu in benzenu. I. stopnjo onesnaženosti dosegajo izmerjene koncentracije v SI2 območju, kjer so največji viri (TEš, TET in tovarna celuloze Krško). Koncentracije dušikovih oksidov in delcev (PM10) ne presegajo mejnih vrednosti.

Vir: Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji. Ljubljana: MOPE-ARSO, marec 2003.


Komentarji in predlogi | Skrbniški vstop | Portal | Stran za tisk | Pravna obvestila | Izvedba | Izjava o dostopnosti