Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

AIRNET IN SLOVENIA

AIRNET is a system of digital data and information about air quality in Slovenia. The data was gathered together with the purpose of knowing and understanding the air quality assessment, emissions, climate changes, defining efficiency indicators of the environmental policy and as a technical support for environmental reports on the basis of different agreement and protocols. The data is divided upon the DPSIR method (driving forces, pressures, state, impacts, and responses), which has basis in the List of indicators of European Environment Agency (EEA). Beside those indicators some common data about air is added for better understanding of the air quality problems.


slika GONILNE SILE / DRIVING FORCES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Izpusti onesnaževal iz naprav, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega

Larger emission sources


(18 KB)

(Povezava do registra IPPC zavezancev)

(Povezava do izdanih okoljevarstvenih dovoljenj)

(11 KB)
  Izpusti onesnaževal v zrak iz industrijskih virov

Air pollutant emissions from industrial sources

 
(Izpusti iz industrijskih virov v letu 2005)

(612 kB)

   
Naselja v Sloveniji
Settlements in Slovenia

(2.7 MB)
     
Pokrovnost tal po CORINE 2000

Corine Land Cover 2000

     
(Povezava na stran od EEA)
Kamninska sestava
Stone geology in Slovenia

(630 KB)
   
(935 KB)
Zavarovana območja narave
Nature protected areas

(360 KB)
   
(731 KB)
slika OBREMENITVE / PRESSURES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Izpusti SO2 po upravnih enotah
SO2 emissions by administrative units

(703 KB)

(28 KB)
 
(950 KB)
Izpusti NO2 po upravnih enotah
NO2 emissions by administrative units

(709 KB)

(28 KB)
 
(950 KB)
Izpusti onesnaževal zraka
Air pollutant emissions
 
(150 KB)

(9.774 MB)
   
  Ozonu škodljive snovi
Ozone depleting substances
 
(147 KB)

(36 KB)
 
Izpusti toplogrednih plinov
Greenhouse gas emissions
 
(1.847 KB)

(9.89 MB)
   
slika STANJE / STATE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
  Podatki o onesnaženosti zraka
Data on air quality

Arhivski podatki o onesnaženosti zraka
Historical data on air quality
Povezava na interaktivni pregledovalnik podatkov Povezava na pregledovalnik podatkov    
  pH padavin
Precipitation pH
       
Stanje onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom (SO2) v Sloveniji
Assessment of air quality for SO2 in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom (NO2) v Sloveniji
Assessment of air quality for NO2 in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z delci (PM10) po v Sloveniji
Assessment of air quality for particulate matters (PM10) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka s svincem (Pb) v Sloveniji
Assessment of air quality for lead (Pb) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z ogljikovim monoksidom (CO) v Sloveniji
Assessment of air quality for carbon monoxide (CO) in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z benzenom v Sloveniji
Assessment of air quality for benzene in Slovenia
     
(434 KB)
Stanje onesnaženosti zraka z ozonom (O3) v Sloveniji
Assessment of air quality for ozone (O3) in Slovenia
     
(434 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi ozona
Exceedance days of ozone threshold values

(358 KB)

(70 KB)

(25 KB )

(18 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi SO2
Exceedance days of SO2 threshold values

dnevne
(358 KB)


urne
(358 KB)


(95 KB)

(30 KB)

(36 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi PM10
Exceedance days of PM10 threshold values

(357 KB)

(73 KB)

(27 KB);

(18 KB)
Število dni s prekoračenimi vrednostmi NO2
Exceedance days of NO2 threshold values

(357 KB)

(68 KB)

(28 KB)

(18 KB)
Spremembe v velikosti ledenikov
Glaciers size changes
       
slika VPLIVI / IMPACTS interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Temperature (srednji letni odkloni)
Temperatures (middle annually deviations)
 
(39 KB)
   
  Dviganje gladine morja
Sea level raising
 
(47 KB)
   
Dolžina vegetacijske dobe
Length of vegetation period

(357 KB)

(507 KB)
 
(18 KB)
slika ODZIVI / RESPONSES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
  Državni načrt RS o razdelitvi pravic do izpusti toplogrednih plinov za obdobje 2005 - 2007
National plan of RS on greenhouse gases emission trading for the period from 2005 to 2007
   
(672 KB)
 
  Predhodna ocena onesnaženosti zraka z SO2, NO2, delci, svincem, CO in benzenom v Sloveniji
Preliminary assessment of air quality for SO2, NO2, particulates, Pb, CO and benzene in Slovenia
   
(672 KB)
 
  Program GAW
GAW programme
   
(97 KB)
 
  Program EMEP
EMEP programme
   
(80 KB)
 
Sanacijski program TEŠ;
TEŠ rehabilitation plan
       

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org