Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

EUROWATERNET

EUROWATERNET - SLOVENIJA

Digitalne informacije o vodah (do 2004)

Preberi pomembna opozorila-navodila

English version

 

Pred vami je razvojna različica združenih digitalnih informacij o vodah Slovenije. Sistem smo poimenovali Eurowaternet Slovenije, ki ga skrajšano označujemo EWN-SI. Nastal je kot rezultat projektov 'Vzpostavitev Eurowaternet-a v Sloveniji', ki se je izvajal v okviru EIONET-SI.
Gre za naslednje projekte:

- Vzpostavitev EUROWATERNET-a v Sloveniji, I. faza (2001)
- EUROWATERNET - II. FAZA (Emisije) (2002)
- Vzpostavitev Eurowaterneta - za morje v Sloveniji (10 MB) (2004)

To je sistem agregiranih, preverjenih, logično povezanih informacij o vodah in pritiskih nanje v Sloveniji. Podatki izhajajo iz rezultatov monitoringa, registrov in drugih evidenc.
Informacije so osnova za določanje kazalcev, na osnovi katerih lahko sklepamo o učinkovitosti izvajanja okoljske politike, zato so organizirane po sistemu DPSIR:

gonilne sile,
pritiski,
stanje,
vplivi,
odgovori.

Sistem EWN-SI konceptualno izhaja iz EUROWATERNET-a (EWN), ki je ena izmed sistemskih komponent WATERBASE (informacije o vodah Evrope). Tehnična navodila zanj je leta 1998 izdala Evropska agencija za okolje - EEA. Sistem je osnova za ocenjevanje učinkovitosti političnih odločitev na ravni Evrope s stališča varstva voda. Predvideno je, da države članice in kandidatke (tudi Slovenija) vzpostavijo nacionalna omrežja, s katerimi se bodo vključile ne le v sistem EWN, temveč bodo vzpostavile tudi sistem združenih informacij o vodah za lastne potrebe in omogočile javnosti dostop do njih.
Sistem EWN je zasnovan kot 'vzorčevalnik' obstoječih nacionalnih mrež monitoringa tako, da zbira agregirane podatke o stanju voda Evrope in pritiskih na vodno okolje znane statistične zanesljivosti in moči.

V Sloveniji je v tovrstno poročanje vključeno
- 19 postaj za merjenje pretokov na površinskih vodotokih
- 24 postaj za merjenje kakovosti površinskih vodotokov
- 24 postaj za merjenje nivoja podzemnih voda
- 41 postaj za merjenje kakovosti podzemnih voda
- 5 postaj za merjenje kakovosti jezer
- 10 postaj na morju

Osnova sistemu so povodja in geografski informacijski sistemi. EWN-SI tako kot EWN omogoča oceno pritiskov na vodna telesa in oceno stanja voda v Sloveniji. Hkrati podaja splošne informacije o telesih površinskih in podzemnih voda in drugih na sistem DPSIR vezanih informacij o vodah v Sloveniji.

Z razvojem sistema bodo uporabnikom postopoma dodane še druge informacije o vodah (meteorološke, hidrološke, raba vode, onesnaževanje, nevarne snovi v vodah, ustreznost za pitje in kopanje, ekološke lastnosti...).


slika GONILNE SILE / DRIVING FORCES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Melioracije
Ameliorated Areas

(115 KB)
   
(36 KB)
Monitoring kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih
Monitoring of quality of bathing waters on the bathing areas
Povezava na Atlas okolja, za dostop je potrebno pridobiti geslo. Podatkovni sloj se nahaja v: Poročanje EEA in EU/Kopalne vode
Povezava na spletno stran ARSO(41 KB)   Merilna mesta (3KB) Kopalna območja (10 KB)
Pokrovnost tal po CORINE 2000
Corine Land Cover 2000
Povezava na Atlas okolja, za dostop je potrebno pridobiti geslo. Podatkovni sloj se nahaja v: Poročanje EEA in EU/Pokrovnost tal po CORINE

(108 KB)
  Povezava na stran od Evropske agencije za okolje
Naselja
Settlements

(340 KB)

(800 KB)
   
Hidrografska območja z gostoto poselitve, ki presega 500 prebivalcev/km2
Hydrographical areas with more than 500 inhab./km2 of population density
     
(66 KB)
slika OBREMENITVE / PRESSURES interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Območja kanalizacijskih sistemov
Sewage Areas

(151 KB)
   
(126 KB)
Območja vodovodnih sistemov
Water Supply Areas

(177 KB)
   
(138 KB)
Komunalne čistilne naprave
Municipal Waste Water Treatment Plants

(82 KB)
   
(4 KB)
Hidrografska območja z več kot 40 % obdelovalnih zemljišč
Hydrographical areas with more than 40 % of cultivated lands
     
(119 KB)
Hidrografska območja z več kot 20 % zemljišč namenjenih sladkorni pesi, krompirju in koruzi
Hydrographical areas with more than 20 % of lands intended for sugar beat, potato and corn
     
(69 KB)
Hidrografska območja z več kot 5 % zemljišč namenjenih posebnim kulturam (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča)
Hydrographical areas with more than 5 % of lands intended for special cultures (vineyards, orchards, hop-fields)
     
(92 KB)
Hidrografska območja z več kot 15 % zemljišč urbane rabe tal
Hydrographical areas with more than 15 % of lands of urban land use
     
(72 KB)
Hidrografska območja z živinorejsko gostoto, ki presega 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
Hydrographical areas with livestock density of more than 1,5 heads of cattle/hectare of farming lands
     
(130 KB)
slika STANJE / STATE interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Poplavne površine (1-pogosteje; 2-redkeje poplavljene površine)
Flood Areas (1-frequently; 2-rarely flooded areas)

(1.3 MB)
   
1-(272 KB)


2-(1.5 MB)

Letne padavine
Annual Precipitations
       
Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih
EWN-SI Monitoring Stations on Rivers

(114 KB)
Povezava na osrednje odlagališče podatkov (CDR), kjer so podatki o monitoringu vodotokov, ki jih je poročala Slovenija na Evropsko agencijo za okolje  
(1 KB)
Mesta monitoringa EWN-SI na podzemnih vodah
EWN-SI Monitoring Stations on Groundwaters

(124 KB)
Povezava na osrednje odlagališče podatkov (CDR), kjer so podatki o monitoringu podzemnih vodah, ki jih je poročala Slovenija na Evropsko agencijo za okolje  
(2 KB)
Mesta monitoringa EWN-SI na jezerih
EWN-SI Monitoring Stations on Lakes

(75 KB)
Povezava na osrednje odlagališče podatkov (CDR), kjer so podatki o monitoringu jezer, ki jih je poročala Slovenija na Evropsko agencijo za okolje  
(1 KB)
Mesta monitoringa EWN-SI na morju
EWN-SI Monitoring Stations on Sea
  Povezava na osrednje odlagališče podatkov (CDR), kjer so podatki o monitoringu morja, ki jih je poročala Slovenija na Slovenija na Evropsko agencijo za okolje  
(1 KB)


(449 KB)

slika VPLIVI / IMPACTS interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
Skupna ocena kakovosti vodotokov
Combined Estimate of River Quality
   
(214 KB)


(412 KB)

 
slika Tema / Theme: DPSIR interaktivni zemljevid preglednica besedilo podatkovni sloj
O / R ODZIVI / RESPONSES        
Zavarovani vodni viri
Protected Water Resources

(94 KB)

(201 KB)
 
(100 KB)
Zavarovana območja narave
Nature Protected Areas

(400 KB)


(141 KB)


(354 KB)


(24 KB)
 
(744 KB)
Varstvena območja vodnih virov
Protected Water Resource Areas

(1.7 MB)


(894 KB)


(876 KB)


(321 KB)
 
(7.1 MB)

LEGENDA

ikona VSEBINA program naloži
besedilo MS Word MS Word Viewer oz. OpenOffice.org
hiper besedilo brskalnik  
slika brskalnik  
podatkovna baza MS Access MS Access viewer or runtime
podatkovna baza PDF Reader PDFreaders.org ali Adobe Viewer
Podatkovni sloj ESRI - shp format ArcExplorer
interaktivni zemljevid Adobe SVG Viewer Adobe SVG Viewer
preglednica MS Excel MS Excel Viewer oz. OpenOffice.org