Printed from Eionet-SI

Pomislite na okolje, preden natisnete to stran!

VODILNI INDIKATORJI ZA SLOVENIJO

PROBLEMATIKA INDIKATOR VREDNOST LETO VIR
Klimatske spremembe emisije CO2 15818
1000 t/leto
1998 HMZ
Zakisljevanje emisije SO2 122,636
1000 t/leto
1998 HMZ
emisije NOx 70,651
1000 t/leto
1997 HMZ, IOR
emisije NH3 19,468
1000 t/leto
1998 HMZ
Tanjsanje ozonskega plasča proizvodnja CFC-jev n/a n/a n/a
poraba CFC-jev 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja halonov n/a n/a n/a
poraba halonov 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja HCFC-jev n/a n/a n/a
poraba HCFC-jev 9 ODP ton 1997 OZ UNEP
proizvodnja metilbromidov n/a n/a n/a
poraba metilbromidov 0 ODP ton 1997 OZ UNEP
Fotokemijski smog emisije NMVOC 42,488
1000 t/leto
1998 HMZ
emisije NOx 70,651
1000 t/leto
1997 HMZ, IOR
emisije CO 77,315
1000 t/leto
1998 HMZ
Odpadki komunalni odpadki na prebivalca 512

450 kg/preb/leto

1995 SURS, IOR

UVN, IOR

komunalni odpadki 1024

850 1000 t/leto

1995 SURS, IOR

UVN, IOR

proizvodnja nevarnih odpadkov 19,221 1000 t/leto 1996 UVN, OVS
Vode kakovost vodotokov-

(kakovostni razred)

1.
0 % 1996 HMZ
1.-2.
5 %
2. 29 %
2.-3. 42 %
3. 12 %
3.-4. 8 %
4. 4 %
odvzem vode iz sladkovodnih virov 400 mio m3 1995 SURS, IOR
Raba naravnih virov razpolo?ljiva primarna energija 6,361 mio toe 1998 MGD, IOR
Narava in biotska raznovrstnost naravna zavarovana območja 1497,7 km2 1996 UVN (IUCN I-V)
gozdna povrsina 10988,44 km2 1996 MKGP, IOR
zavarovana gozdna povrsina 1349 km2 1996 MKGP, IOR
Obalna območja vnos nitratov v morje 1075 t/leto povprečje za 1989-1995 MBPP, OVS
vnos fosfatov v morje 134 t/leto povprečje za 1989-1995 MBPP, OVS
Kemikalije indeks proizvodnje kemikalij 102,1 indeks 1995/1994 1995 SURS, OVS

Viri podatkov:

EEA, 1998 - Europe's Environment: Statistical compendium for the Second Assessment. EEA, Eurostst, EC, 1998
HMZ -
Podatki Hidrometeoroloskega zavoda RS
IOR - Indikatrji o okolju in razvoju. (ur. B. Radej, A. Pirc Velkavrh, L. Globevnik). UMAR, MOP, november 1999
MBPP - Morska bioloska postaja Piran, Nacionalni institut za biologijo
MGD - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti: Statistični letopis energetskega gospodarstva, 1999
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
OS UNEP -
Ozone Secretariat, United Nations Environment Programme, 1999
OVS - Okolje v Sloveniji 1996. RS, MOP, UVN, 1998.
SURS - Statistični urad RS
UVN -Uprava za varstvo narave